SENATO KARARLARI

-- >Yatay Geçiş Başvurularının Değerlendirilmesi: Üniversitemiz Senatosunun 28.07.2021 tarih ve 2021.20.01 sayılı Senato Kararı: Üniversitemiz Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi’nin Değerlendirme Başlıklı 19’uncu maddesi 2’nci fıkrasının “Lisans programlarına yatay geçiş için başvuran adayların değerlendirilmesinde; program uyumu ve benzeri ölçütler göz önüne alınarak adayın başvuru yaptığı puan türündeki YKS yerleştirme puanı ve 100 puan üzerinden genel not ortalaması dikkate alınarak değerlendirme puanı belirlenir. 4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıklarında YÖK dönüşüm tablosu kullanılır. Değerlendirme Puanı = (Adayın YKS puanı / Programın taban puanı) x 80 + (Adayın Genel Not Ortalaması / 100) x 20 olarak hesaplanır. Adaylar değerlendirme puanına göre sıralanır.” şeklinde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--> Sınav Sonuçlarına İtiraz Süreci ile ilgili Üniversitemiz Senatosunun 03.06.2020 tarih ve 18.01 sayılı kararı ile; “Öğrenciler kısa sınav, ara sınav, dönem sonu sınavı, proje, ödev ve harf notlarına itiraz edebilirler. İtirazlar, notların öğretim elemanı tarafından ilan edildiği tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili bölüme yazılı olarak yapılır. İtiraz, ilgili öğretim elemanının görüşü alınarak, birim tarafından oluşturulacak üç kişilik komisyon tarafından incelenir. Sonuç, birim kurulu kararının ardından ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır. İtirazın incelenmesi ve değerlendirilmesi, itirazın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde sonuçlandırılır ve öğrenciye bilgi verilir.” olarak oybirliği ile karar verilmiştir.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--> Üniversitemiz Tek Ders Sınavı Yönerge Değişikliği: Üniversitemiz Senatosunun 28.08.2019 tarih ve 26.04 sayılı kararı ile; Abdullah Gül Üniversitesi Tek Ders Sınavı ve Not Yükseltme Sınavı Uygulama Esaslarında yer alan "Tek bir dersten F notu olduğu için mezuniyet şartlarını yerine getiremeyen öğrencilere, ilgili bölüm kararı veya ortak dersler için Senato kararı ile yarıyıl sınavları sonunda bir defaya mahsus tek ders sınavı hakkı tanınır" maddesinin "Tek bir dersten F notu olduğu için mezuniyet şartlarını yerine getiremeyen öğrencilere, ilgili bölüm kurulu kararı veya ortak dersler için Senato kararı ile yarıyıl sınavları ve yaz okulu sonunda bir defaya mahsus tek ders sınav hakkı tanınır." şeklinde değiştirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--> Withdraw Dersi Bulunan Öğrencilerin Mezuniyeti: Üniversitemiz Senatosunun 26.06.2019 tarih ve 20.03 sayılı kararı ile Mezuniyet durumunda olup da bir veya birkaç seçmeli dersten W (Withdraw) notu bulunan öğrencilerin mezuniyet için gerekli koşulları sağlamış olmaları şartıyla mezun olabileceklerine oybirliği ile karar verilmiştir.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--> Mezun Durumundaki Son Dönemlerinde Fazla Almış Oldukları Seçmeli Dersleri: Üniversitemiz Senatosunun 26.06.2019 tarih ve 20.04 sayılı kararı ile; Üniversitemizdeki mezun durumundaki öğrencilerimizin son dönemlerinde fazladan almış oldukları seçmeli derslerin istemeleri halinde NI statüsüne alınmasının ret edilmesine oybirliği ile kabul edilmiştir.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--> Mezuniyet Dönemindeki Öğrencilerin Maksimum Alacağı AKTS: Üniversitemiz Senatosunun 28.02.2018 tarih ve 06.01 sayılı kararı ile; Mezuniyet dönemindeki öğrenciler (alacağı tüm dersleri başardığı takdirde o dönem sonunda mezun olabilecek öğrenciler) not ortalamasına bakılmaksızın danışman onayı ile o programın müfredatındaki en yüksek AKTS'nin üzerine 15 AKTS'ye kadar ders alabileceklerine oybirliği ile karar verilmiştir.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--> Ders İntibakı: Üniversitemiz Senatosunun 11.04.2018 tarih ve 10.01 sayılı kararı ile; Türkiye'deki yüksek öğretim kurumlarından üniversitemize yatay ve dikey geçişle gelen öğrencilerin geldikleri üniversitelerde almış oldukları zorunlu Türkçe, Tarih ve İş Sağlığı Güvenliği derslerinin üniversitemizdeki verilen ilgili ders yerine sayılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--> Ders İntibakı: Üniversitemiz Senatosunun 15.08.2018 tarih ve 39.02 sayılı kararı ile; Üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilerin, daha önce kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarında almış oldukları Türkçe, Tarih ve iş Sağlığı ve Güvenliği dersleri hariç diğer derslerin sadece İngilizce olarak alınması halinde, bölüm başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun kararı doğrultusunda yeni programlarına sayılmasına, intibakı yapılan derslerin AGÜ'de hangi nota karşılık geldiği ilgili yönetim kurullarında karara bağlanmasına ve öğrencilerin transkriptlerine işlenmek üzere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesine oybirliği ile karar verildi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--> Derslerin Ön Koşulları: Üniversitemiz Senatosunun 26.07.2017 tarih ve 22.04 sayılı kararı ile; Eğitim Komisyonu Başkanlığının 20.07.2017 tarihli gündem talep yazısına istinaden 2017-2018 eğitim-öğretim yılında hazırlık sınıfına başlayan öğrenciler için geçerli olmak üzere;

BRIDGE dersinin, GLB 201 ve GLB 202 derslerinin önkoşulu olmasına,

ENG 101 dersinin, GLB 301 ve GLB 302 derslerinin önkoşulu olmasına,

oy birliği ile karar verildi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--> 667 KHK lı öğrenci :Üniversitemiz Senatosunun 26.07.2017 tarih ve 22.04 sayılı kararı ile; 

667 KHK ile kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarından Üniversitemize yerleşen öğrencilerden ortalaması 2.00 ve üzeri olanların "Abdullah Gül Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine" tabi olmalarınaoy birliği ile karar verildi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--> 667 KHK lı öğrenci :Üniversitemiz Senatosunun 15.03.2017 tarih ve 10.04 sayılı kararı ile; Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 14/03/2017 tarihli ve 81 sayılı gündem talep yazısına istinaden, 667 KHK kapsamında kapatılan yükseköğretim kurumlarından üniversitemize yerleştirilmesi sonucunda kaydolan öğrencilerin intibakı önceki üniversitelerindeki sisteme uyumlu olarak ders kredisi üzerinden notları hesaplanarak yapılmıştı.

Üniversitemizde Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre not ortalamaları AKTS kullanılarak hesalandığından, ders almaya başlayan bu durumdaki öğrencilerin notlarının AKTS temelinde tekrar hesaplanarak güncellenmesi gerektiğinden; yapılan ön çalışmlarda öğrencilerin genel anlamda ortamalarının düşmesi ve mağdur edilmemeleri için intibakta kullanılan dönüşüm tablosunda yer alan kapatılan üniversitedeki aldıkları A (4), F(0) ve Na notları haricindeki diğer harf notlarının bir seviye yukarı çekilmesine ve 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Üniversitemizde aldıkları derslerdeki notlarının da kredi yerne AKTS çarpanıyla ortalamalarına dahil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--> Kapatılan Derslerin Yerine Sayılacak Derslerin Belirlenmesi: Bölüm müfredatında yer alan PDA 101 (Professional Development I) ile PDA 102 (Professional Development II) dersleri 2017-2018 güz dönemi itibariyle kapatıldığından, söz konusu derslerin yerine aşağıda belirtilen derslerin sayılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

EDU 201 (YOU ARE WHAT YOU DREAM OF)

PSY 202 (PSYCHOLOGY FOR EVERYDAY LIFE)

WTC 101 (WEIGHT TRAINING & CONDITIONING)

SOC 101 (INTRODUCTION TO SOCIAL SCIENCE)

SOC 111 (EASTERN MEDITERRANEAN SOCIETIES: HISTORY, POLITICS, CULTURE)

SOC 373 (HEALTH AND POLITICS)

GLB 101 (AGU WAYS)

GLB 102 ( INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP)

GLB 201 (FOOD AND HEALTH)

GLB 202 (IMMIGRATION AND POPULATION)

------------------------------------------------------------------------------------------

--> Başarı Durumu : 08.10.2015 tarih ve 60.01 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 02/10/2015 tarihve 273 sayılı gündem talep yazısına istinaden; Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'nün 18/09/2015 tarihli ve 29458 ayılı yazısı ile Üniversitemiz öğrencilerinden, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs alanların başarı durumlarının gönderilmesi istenmiş ve buna bağlı olarak başarısız olarak tespit edilenlerin burslarının kesileceği bildirilmiştir. Öğrencinin hangi kriterlere göre başarısız sayılacağının belirlenmesi hususunda yapılan görüşmeler sonunda, hazırlık sınıfını birinci yılın sonunda başaramayanlar, bölümde ise genel ortalaması 2.0/4.0 altına düşenlerin başarısız olarak bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

------------------------------------------------------------------------------------------

--> Yatay Geçiş : 09.08.2016 tarih ve 22.01 sayılı Senato Kararı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 09/08/2016  tarihve 309 sayılı gündem talep yazısına istinaden; Yükseköğretim Kurumlarında Önlinsans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçi, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamında başvuru yapacak adaylar için Üniversitemiz yatay geçiş yönergesine ek olarak "Yükseköğrenim kurumuna kayıt olduğu yıldaki yerleştirme puanının, yatay geçiş yapmak istediği programın aynı yıla ait genel kontenjan taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir" hükmünün kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.

------------------------------------------------------------------------------------------

--> Lisans ve Lisansüstü Öğrencisi Mazeretli ve İzinli Sayılma Yönergesinin Yürürlülükten Kaldırılması: 04.03.2020 tarih ve 09.01 sayılı Senato Kararı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 28.02.2020 tarih ve 2059 gündem talep yazısına istinaden; Lisans ve Lisansüstü Öğrencisi Mazeretli ve İzinli Sayılma Yönergesi ile Üniversitemiz Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 43'üncü maddesinde belirtilen sürelerde farklılıkların olması ve söz konusu yönetmeliğin değiştirilmesi ile ilgili çalışmaları devam etmesi nedeniyle; Lisans ve Lisansüstü Öğrencisi Mazeretli ve İzinli Sayılma Yönergesi'nin yönetmelik değişikliğinden sonra tekrar güncellenene kadar yürürlülükten kaldırılmasına oybirliği ile karar verildi.

------------------------------------------------------------------------------------------

--> Sınamalı Öğrenci : 17.02.2021 tarih ve 07.01 sayılı Senato Kararı ile 2021.07.01 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 10.02.2021 tarih ve 2529 sayılı gündem talep yazısına istinaden; Üniversitemiz öğrencilerinden "hazırlık sınıfından bölüme geçtikten sonra ilk defa yaz okulunda ders almaya başlayan öğrencinin sınamalı (probation) durumuna düşmesi için izleyen iki dönem sonunda oluşacak genel not ortalaması hesaba katılır." hükmünün reddedilmesine oy çokluğu (9’a karşı 2 oy) ile karar verildi

------------------------------------------------------------------------------------------

--> 2020/2021 Bahar Yarıyılı Online Eğitim: 10.02.2021 tarih ve 06.03 sayılı Senato Kararı ile 2021.06.03 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 08.02.2021 tarih ve 2350 sayılı gündem talep yazısına istinaden; Üniversitemiz 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi derslerinin, COVİD-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında uzaktan (çevrim içi olarak) yürütülmesine oy birliği ile karar verildi. 

------------------------------------------------------------------------------------------

-->  2020/2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Zorunlu Staj : 23.09.2020 tarih ve 07.01 sayılı  2020.30.05 sayılı Senato Kararı ile COVID-19 salgını nedeniyle, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz dönemiyle sınırlı olmak üzere zorunlu stajın dönem içinde yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 

------------------------------------------------------------------------------------------

-->  2020/2021 Güz Yarıyılı Online Eğitim: 09.09.2020 tarih ve 06.03 2020.28.01  sayılı Senato Kararı ile; Üniversitemiz 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz dönemi derslerinin, Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında uzaktan (çevrimiçi olarak) yürütülmesine oy birliği ile karar verildi.

------------------------------------------------------------------------------------------

..> Yatay Geçiş Değerlendirilme: 09.08.2016 tarih ve 2016.22.01 sayılı kararı: Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamında başvuru yapacak adaylar için Üniversitemiz yatay geçiş yönergesine ek olarak “Yükseköğrenim kurumuna kayıt olduğu yıldaki yerleştirme puanının, yatay geçiş yapmak istediği programın aynı yıla ait genel kontenjan taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir." hükmünün kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.